טעסלער, הרב יעקב ב"ר אלימלך שמשון בשנת 1934 עלה לארץ ישראל
הרב בצלאל שמחה מנחם בן ציון רבינוביץ מביאלא

וריאציה חדשה של גישה זו מבטא הרב במאמר בכתב העת.

זמן הגאולה
אור ה', לר' חסדאי אבן קרשקש, בעניני תחיית המתים, ו בעניני ביאת המשיח
שערי גאולה: כינוס תורה רבתי לרגל אסרו
מכאן נסע ל ולמד ב'כולל' הנודע שלה במשך שלם שבסופו הוזמן לשמש ברבנות קהילת מאישד
שער הרחמים
נדפס על ידי חברת מקיצי נרדמים, ירושלים, תש"ז
ואילך, ביאור עיקרי האמונה של משיח ותחיית המתים בתשי"א הודפס הספר בירושלים ונוסף לו חלקו השני הכולל מילואים ו"קונטרס על הגאולה ועל התמורה"
המשך חכמה ועוד מגדולי ישראל ראו ב אתחלתא דגאולה או פקידה, כשם שבזמן בית שני הייתה נחשבת פקידה אנו נזעק ממש מתוך הנשמה מכאב רב לא חבל?! גרינבערג, הרב ישראל העשיל ב"ר מאיר

לא היו אף פעם אימפריות של כפירה וטומאה בישראל כדמותן של האוניברסיטאות והתקשורת הממלכתית בישראל שמפיצות כל כך הרבה כפירה וטומאה בחסות ומכוח המדינה.

20
אליהו מרדכי ולקובסקי
קונטרס - תכנית בית המקדש השלישי על פי שיטת רש"י
שערי גאולה: הרצאה מיוחדת בענייני בית הבחירה
בשנת , עבר דרכו הקיסר הביזנטי בראש תהלוכה גדולה, בה הושב הצלב של למקומו
שער הרחמים
יצחק חילו 1333 כתב: "לפנים היו שני שערים אחד לחתנים ואחד לאבלים כמו שאמרו בפרקי דר' אליעזר"; מסורת זו שבה ונזכרת גם אצל משולם מוולטרה 1481 ואצל משה באסולה 1522 , שציין: "יש לבית המקדש ב' שערים מברזל סגורים