מסמכים הנדרשים לרישום חברת חוץ הבקשה לרישום חברת חוץ תוגש לרשם החברות בתוך חודש לאחר הקמת מקום העסקים ויצורפו לה המסמכים הבאים: 1 עותק ותרגום עברי של תקנון החברה, כשהוא מאומת על-ידי נוטריון אשר מאשר את נכונות התרגום החתימות אינן חייבות להופיע גם על העותק של התקנון מינוי נציג לצורכי מס סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 להלן: "חוק מע"מ" קובע שיש למנות נציג לחברת חוץ המנהלת עסקים בישראל
סעיף1 לחוק החברות קובע: "חברת חוץ — תאגיד, למעט שותפות, שהתאגד מחוץ לישראל" הכוונה היא במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי, עוד בטרם התחלת הפעילות העסקית כאמור

תפקידו של הנציג של תושב החוץ הוא להיות מיופה כוח להגשת דיווחים לרשות המסים, אך גם לצורך קבלת כספים עבור תושב החוץ ולכל דבר אחר הנדרש על פי דין בישראל.

17
רישום חברה זרה בישראל
בהתאם לסעיף 60 לחוק מע"מ על עוסק זר מוטלת חובה, להודיע למנהל מע"מ, תוך 30 יום ממועד תחילת פעילותו העסקית בישראל, את שמו של נציגו המקומי
רישום חברה זרה בישראל
הנציג יכול שיהא יחיד שמקום מושבו הקבוע מצוי בישראל או תאגיד הרשום בישראל
רישום חברה זרה בישראל
בעניין זה, סעיף 346 לחוק החברות קובע כי: "חברת חוץ לא תקיים בישראל מקום עסקים, ובכלל זה משרד להעברת מניות או לרישום מניות, אלא אם כן נרשמה כחברת חוץ לפי הוראות סעיף זה ושילמה את אגרות הרישום והפרסום שקבע השר לפי סעיף זה
לעניין זה, ראו גם תקנה 6 לתקנות מס ערך מוסף רישום התשל"ו- 1976

.

28
רישום חברה זרה בישראל
רישום חברה זרה בישראל
רישום חברה זרה בישראל