ושלכן צריך כל אדם ללבוש לפני שבוע שחל בו תשעה באב, כל בגד שהוא חושב ללבשו בימים אלו, במשך שעה, ואז יהיה הבגד נחשב כבגד שאינו מכובס ומותר ללבשו אכילה ושתיה, רחיצה, וסיכה סיכה פירושה לסוך את הגוף בשמן, או למרוח קרם גוף וכדומה , נעילת מנעלי עור, ותשמיש המיטה
ועתה נשאלת השאלה מה יעשה מי שמסיבה כל שהיא שכח להכין בגדים לשבוע זה, האם יש לו תקנה כלשהי בכדי שיותר לו ללבוש בגד מכובס? והתשובה לזה, כתב בספר לחם הפנים בשם הגאון מהר"ש מלובלין, שאם הניח את הבגד למשך איזה זמן על קרקע עולם כלומר קרקע לא מרוצפת מותר ללבשו בשבוע שחל בו, שאין זה בגד מכובס דינים השייכים ליום תשעה באב תשעה באב אסור בחמישה דברים

וכן ינהג כשיוצא מבית הכסא, שיטול ידיו רק עד קשרי אצבעותיו.

מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
ואין אוכלים בערב תשעה באב, אלא עד סמוך לשקיעת החמה
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
כלה, כל שלושים יום מיום חתונתה, מותרת לרחוץ את פניה במים, כדי שלא תתגנה על בעלה
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
לשאלת רבים: ביארנו שאסור ללבוש בשבוע שחל בו תשעה באב בגד מכובס
ואין לעסוק אלא בספר איוב, ובנבואות החורבן שבספר ירמיה, וכן במדרשים השייכים לחורבן, ובהלכות אבילות וכיוצא בזה לא ירחץ פניו בתשעה באב בבוקר, אלא לאחר שינגב ידיו, כשהן עוד לחות, יעבירם על גבי עיניו, ואם יש לו לפלוף ליד עיניו, או לכלוך אחר, מותר לרחוץ המקום המלוכלך
אסור לרחוץ במים בתשעה באב, בין במים חמים בין במים צוננים, בין כל גופו בין מקצת גופו, ואפילו להושיט אצבעו במים אסור ומשקיעת החמה חלה חובת חמישה עינוים אלו שהזכרנו

ובטעמי כל דין ודין אי אפשר להאריך במסגרתינו.

13
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
וכן מותר ללמוד בספרי מוסר המעוררים את האדם לשוב בתשובה ולהטיב את מעשיו
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
בהלכות שבעה עשר בתמוז , שמי שהדבר קשה לו מאד להמנע מצחצוח שיניים ביום התענית בבוקר, רשאי להקל לצחצח את שיניו, באופן שיזהר לבל יבלע שום טיפת מים, וכן יזהר שלא יכניס לפיו שיעור רביעית מים שמונים ואחת מ"ל מים בבת אחת
מה עושים עם תפילין בתשעה באב?? מניחים בבוקר??
ומי שהוא מקפיד על נקיותו, ואין דעתו מיושבת עליו כשאינו רוחץ את פניו בבוקר, מותר לו לרחוץ את פניו בבוקר תשעה באב