במילים אחרות, בבסיס כתיבת טיעון קיימת דעה שונה מזו שמוצגת במאמר על-ידי הכותב
לצורך ביסוס הטענה ניתן להשתמש בנימוקים, בהוכחות, בדוגמות, בהשוואה וכדומה לא נציג רעיונות שלא דיברנו עליהם קודם

דגם טיעון בסיסי בנוי משלושה חלקים עיקריים כפי שנראה בתרשים.

21
הבנה והבעה : כתיבת טיעון
פסקת הסיום
הטיעון משמש להצגת עמדה או דעה ולביסוסה
פסקת הסיום
המלצות או דעות: הכותב מציע רעיונות לשינוי המצב הקיים תרשים 2: בתרשים זה הטיעונים מתקשרים זה אל זה ויוצרים מעין שרשרת
למעשה, נימוקים והוכחות אלה הם גם טיעונים, הבנויים מטענה משנית ומביסוסה

ביסוס הטענה יכול לכלול מבנה של בעד ונגד, בעיה ופתרון, כלל ופרט וכו'.

8
פסקת הסיום
בקורס קיימים שלושה מסלולים: הגה וצורות, תחביר והבנה והבעה
פסקת הסיום
הכותב בדרך כלל חושף את עמדתו כבר מראשית המאמר
הבנה והבעה : כתיבת טיעון
פסקת הסיום יכולה להכיל: 1