בעניין הסיוע והעזרה בהבנת התורה, מעניין לציין מסקנה של הרבי בקשר למחברי ספרים מקרב גדולי-ישראל, על בסיס דבריו של רבי יהונתן אייבשיץ: "רוח השם נוססה בקרבם להיות לשונם מכוון להלכה בלי כוונת הכותב, וחפץ השם בידם הצליח"
נצח ישראל פרק יט, וראה עוד משיח-כללי שם פרק כז יש לך לשאול, אחר שכבר אמרנו כי הזמן אשר הוא מסוגל שיגלה בו המשיח באחרון ימי עולם, אם כן לא ימשך מלכות המשיח זמן רב, ואם כן מהו הטובה שיקבלו ישראל בזמן המשיח, אשר המשיח הוא תקות ישראל ותוחלתם, ואמר דודאי למי שאומר בפרק חלק, כי זמן המשיח יהיה זמן ארוך, וכמו שיתבאר עוד, ואין זה סותר למה שאמרנו שימי המשיח באחרית הימים, כי ימי המשיח זמן אחד, לא כמו שהוא הזמן הזה, בשביל רוב הצרות שבהם בזמן הזה, נחשב הזמן ארוך מאד, אבל ימי המשיח שיהיו בסוף הזמן הוא אחד ופשטו דברים אלו באיים רחוקים ובעמים רבים ערלי לב, והם נושאים ונותנים בדברים אלו ובמצוות התורה

יעבדוך עמים, נתקיים בזמן ששלט שלמה המלך בירושלים, שכתוב, וכל מלכי ארץ וגו', מביאים איש מנחתו וגו', וישתחוו לך לאומים יתקיים בזמן שיבא מלך המשיח, שכתוב, וישתחוו לו כל מלכים.

משיח
כתנאי, רבי אליעזר אומר אם ישראל עושין תשובה נגאלין, ואם לאו אין נגאלין, אמר ליה רבי יהושע אם אין עושין תשובה אין נגאלין, אלא הקב"ה מעמיד להן מלך שגזרותיו קשות כהמן, וישראל עושין תשובה ומחזירן למוטב
פסק דין קובע: ימות המשיח אחראית להפעלת שירותים לא חוקיים
מדרש ג וד תרגום יונתן: וחמא ית דבית עמלק ונטול מתל נבותיה ואמר שירוי אומיא דאגיחו קרבא בדבית ישראל הינון דבית עמלק, וסופיהון ביומי מלכא משיחא למסדרא סדרי קרבא עם כל בני מדינחא עם דבית ישראל, ברם סופיהון דאילין ודאילין עד עלמא יהון לאובדנא
משיח
בראשית לו לט שמנת עבית כסית, אלו שלשה דורות שלפני המשיח, שנאמר ישעיה ב' ותמלא ארצו סוסים וגו', ותמלא ארצו כסף וזהב, ותמלא ארצו אלילים
חלקם יהיו לפני חלקם לאחרי או במהלך ביאתו, אך אין ברור בדיוק מתי ואיך זה יתרחש כמו"כ מתאר הרמב"ם את העולם בתקופה זו: וּבְאוֹתוֹ הַזְּמַן לֹא יִהְיֶה שָׁם לֹא רָעָב וְלֹא מִלְחָמָה
וכך הוא כותב: ונודע שימות המשיח ובפרט כשיחיו המתים הם תכלית ושלמות בריאת עולם-הזה, שלכך נברא מתחילתו — תניא פרק ל"ו המאמר התלמודי : "אמר רבי יוחנן לא נברא העולם אלא למשיח" עוד ב הגו מבשרי את הרעיון של יישוב ארץ ישראל והבאת המשיח על ידי פעולות יישוב הארץ

זקניך ויאמרו לך, מה שהראיתי לזקנים בהר, כענין שנאמר ואל משה אמר עלה אל ה' וגו'.

27
משיח ימות
ואם לא תשלים עמך וצרת עליה דברים כ' י"ב , רוח תזזית נכנסת בהן והן מורדין על מלך המשיח, ומיד הוא הורגן, שנאמר והכה ארץ בשבט פיו, ואין משתייר אלא ישראל, שנאמר דברים ל"ב י"א ה' בדד ינחנו
משיח ימות
ולפעמים הגזירה בעצמה קשה, וכנגד זה אמר וגזירות קשות מתחדשות, הרי לך כל החלקים, עד שיהיה הפסד בכל
סנהדרין צט א
ואלו הדברים המפורשים בתורה, הם כוללים כל הדברים שנאמרו על ידי כל הנבי­אים
ואולי יקשה לך מה שאמרנו למעלה, שאמר המשיח עתה אתינא, כי הכל אמת נכון, כי מצד המשיח בעצמו אין מניעה כלל, ואין לו זמן מוגבל, רק כי יש מניעה מצד שהמקבל אינו מוכן, והיינו דאמר ליה היום אם בקולו תשמעו, כלומר אם המקבל מוכן, אין המניעה מצד המשפיע, והקץ הוא הכנת המקבל וכאשר באים רחמים מלמעלה לעולם מפני כי השי"ת מתחבר לתחתונים ומרחם עליהם, ולכך העוף שנקרא רחם, עבור שרקרק המורה על חבור, וזהו דוקא כאשר יתיב על מידי, לא כאשר הוא פורח מלמעלה באויר שאין כאן חבור, רק כאשר הרחמים למטה, לא כאשר החבור הוא למעלה באויר, וכאשר יתיב על ארעא ועביד שרקרק נעשו עליונים חבור לתחתונים חבור אחד לגמרי, והרחמים הם בארץ, ולפיכך אתי משיח
השקפה זו של הרמב"ם קשורה לתפיסתו הפילוסופית, על פיה חוקי הטבע הם מושלמים ונצחיים ותואמת את פירושו למקורות בנושא שם פרק מה ממה שהתבאר יש לך לדעת, כי ענין המשיח וההנהגה שתהיה בעולם שיהיה העולם בשלימות, לא כמו שהיה העולם הזה, רק הויה אחרת

.

5
משיח
אמר רבי שמעון ינוח דעת רוחך לעולם הבא
משיח
ראשי הציונות הדתית, שישבו בקונגרסים של , פעלו ברוח דבריהם של מבשרי הציונות הדתית
משיח
אופיים של ימות המשיח הרמב"ם שולל את הסברה "אל יעלה על הלב" שחוקי הטבע ישתנו בימות המשיח