נקבע, כי שנתיים לאחר חזרתו של המשיב לעבודה הוא פוטר, זאת למרות המאמצים - מצדו ומצד החברה - להשתלבותו בה נביא את דבריו כלשונם: התובע קיבל קיצבת נכות ממבטחים
מצב זה גורם לעליה מתמשכת בשכר הממוצע של העובדים השכירים בישראל, בעיקר מיד לאחר היציאה מהסגרים הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים לגבי שכר ממוצע למשרת שכיר, המבוססים על פי מדגם מדדי תעסוקה ושכר

תשובתנו לשאלה זו היא בחיוב.

שכר חציוני
עליית השכר הממוצע תגדיל את השכר שממנו נגבה שיעור מופחת של דמי ביטוח לאומי ועל כן תהיה ירידה בשיעור השיפוי מצד המדינה לביטוח הלאומי, אולם, בצד ההכנסות של המוסד לביטוח לאומי תהיה ירידה הגדולה מפי שניים משיעור השיפוי
השכר הממוצע ברוטו למשרת שכיר של עובדים ישראלים בחודש אוקטובר 2020
בחודש דצמבר 2020, לאחר הסגר השני וערב הסגר השלישי, הגיע השכר הממוצע אף לשיא של 12,386 שקל
השכר הממוצע בישראל
המשיב, מצדו, טוען כי בחישוב נפלה טעות, הואיל והשכר הממוצע במשק ביום פסק-הדין עמד על 7,140 ש"ח - ולא 6,877 ש"ח, כפי שנקבע
מהדוגמא הזו אפשר גם להבין את הבעייתיות שבחישוב של ממוצע שם נשאלה השאלה "למה מתכוון בית המשפט בקבעו במקרה כזה את כושר ההשתכרות לפי 'השכר הממוצע במשק' - האם לזה הידוע באותו מועד, או לזה הקיים באותו מועד, אשר שיעורו יתברר ויפורסם רק כעבור זמן, לעיתים כעבור חודשים לאחר מועד מתן פסק הדין? הדין הוא, כי השכר הממוצע במשק נקבע על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה או על-פי נתוני השכר הממוצע כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי נוסח משולב , התשכ"ח-1968, כפי שהם ערב קביעת הפיצוי - הכל לפי הגבוה יותר
השכר הממוצע לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שכר ממוצע למשרת שכיר הוא השכר ברוטו לחודש מחולק במספר משרות השכיר באותו חודש על יסוד כל הנתונים הגיע בית המשפט לכלל מסקנה כי אין לקבל את טענת המשיב, לפיה הנכות התפקודית עולה כדי 100%, אך יש להעמיד נכות זו על שיעור הגבוה מהנכות הרפואית, ובמקרה זה - 35%

השכר הממוצע לפי הב"ל מפורסם אחת לשנה בתחילתה, הוא מהווה בסיס לחישוב עדכון שכר מינימום, שכר הבכירים, דמי ביטוח, קצבאות ומענקים, וכן תקרת הכנסה.

3
השכר הממוצע בישראל (שכר ממוצע במשק) 2021
דיווחים על עובדים שנמצאים בחל"ת ועל עובדים שמקבלים דמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי אינם נכללים במדדי שכר ותעסוקה
יותר מובטלים חוזרים לעבודה והשכר הממוצע במשק מתאזן
השכר מעודכן ב-1 בינואר כל שנה ובעת תשלום תוספות יוקר
השכר הממוצע בישראל
כאשר קיים אי-שוויון גדול בהכנסות בין העשירונים, השכר הממוצע אינו משקף את "השכר האמצעי" הממוקם באמצע טבלת השכר