בשום מקום לא תמצא שדיברתי על פסקת ההגבלה, אלא על "עיקרון המידתיות" פרטיות וצנעת הפרט א כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו
לכן אין הרבה טעם להזכיר אמירה אחת של בגין כנגד זכות העובד לבקש את המשך העסקתו, עומדת למעסיק חובה להפעיל שיקול דעת פרטני, חובה הנובעת וההגינות שחב מעסיק כלפי עובדיו, בשילוב האיסור החוקתי והחוקי על

העובדת טענה כי יש לפרש את סעיף 4 לחוק זה באופן המקנה זכות לעובד לבקש ממעסיקו להמשיך ולעבוד גם לאחר גיל 67, וכי מנגד שמוטלת חובה על המעסיק, לבחון את הבקשה באופן ענייני ועל בסיס אינדיבידואלי.

26
חוק
חירות אישית אין נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכלדרך אחרת
כבוד האדם: זכויות האדם וכבודו
ברק לכאורה לא הביע את דעתו אלא את פרשנותו כשופט למעשה החקיקה של הכנסת ופרשנותו היא בעלת תוקף חוקי
כבוד האדם: זכויות האדם וכבודו
רק ניסיתי להדגים את האבסורד שבטענתו של האנס ע"י דוגמה מקבילה
יציאה מישראל וכניסה אליה א כל אדם חופשי לצאת מישראל הרי רוב מוחלט, הן בקרב תומכי המהפכה והן בקרב מתנגדיה, מסכימים שהייתה מהפכה
כמובן דעתו של בן גוריון לא קובעת מבחינה משפטית, ועדיין יש מחלוקת, ועמדה כזאת צריכה להיזכר כשמדברים על הרקע ההיסטורי בהזדמנות נוסיף זאת לערך, וגם זה עדיין לא מספיק

משמעותה בזיקה לתפיסת ה"חירות" התורנית היא מרכזית: השבת מגבילה את העבודה הפיסית שממנה באה פרנסת האדם ורווחתו, ושלה הוא נוטה להשתעבד ביותר.

15
חוק
חוקי היסוד של מדינת ישראל הינם חוקים אשר מעגנים את ערכי היסוד של מדינת ישראל, כמדינה יהודית וכמדינה דמוקרטית, ומהווים כמעין חוקה של המדינה, או הכנה לקראת כינונה
בנט ושקד: יש לשנות את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
לחוקי היסוד ישנו מעמד על, שהינו גבוה יותר משל חוק רגיל
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו (חוק)
On 3 August 2011, the Chairman of the Foreign Affairs and Defense Committee, Avi Dichter, together with 39 other Knesset members, filed the Basic Law proposal: Israel as the Nation-State of the Jewish People which seeks to determine the nature of the state of Israel as the Jewish people, and as such it interprets the term "Jewish and democratic state" which appears in the Israeli basic laws Freedom of Occupation and Human Dignity and Liberty