ב תובענה אחרת בעניני משפחה, לרבות תובענה שלא נקבע לה מקום שיפוט כאמור בתקנת משנה א , תוגש לבית המשפט שבתחום שיפוטו מצוי מקום מגורי התובע ערעור אחר או ערר 1,827 1,812 31
בית המשפט יקבע את שכרו של כונס נכסים; השכר שיקבע לא יעלה על 4 אחוזים מתקבולי מימוש בדרך של מכירה, ולגבי ניהול נכס אחר, שאינו כרוך במכירה, לא יעלה על 2 אחוזים מתקבולי הכנסה על הליכים לפי תקנות אלה יחולו, בשינויים המחוייבים לפי הענין, תקנות סדר דין האזרחי המפורטות להלן: 1 תקנות 360 עד 387 בדבר סעד זמני; 2 תקנות 466 עד 471 בדבר עיכוב ביצוע וסעד זמני בשל ערעור; 3 תקנות 475 עד 503 בדבר המצאת כתבי בי-דין; 4 תקנות 7ג, 215ה, 215ו בדבר הגשה אלקטרונית; 5 תקנות 472, 472א, 472ב בדבר ייפוי כוח; 6 תקנה 173א בדבר הגשת מוצג וידאו כראיה

תובע שלא הגיש כתב תשובה שכנגד, דינו כדין נתבע שלא הגיש כתב הגנה.

30
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין),
ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור לאחר קבלת רשות או דיון נוסף לאחר קבלת העתירה לדיון נוסף יש להשלים את סכום הבר"ע לסכום בעבור ערעור 29
תקנות בתי המשפט (אגרות),
כתבי הטענות וכל תעודה הנוגעת למשפט יצורפו לפרוטוקול ויהיו חלק ממנו
מחשבות
ד בן זוג שהגיש בקשה ליישוב סכסוך לא יגיש נגד בן זוגו בקשה נוספת ליישוב סכסוך בתוך שנה מיום הגשת הבקשה הקודמת
צירוף מסמכים תק' תשע"ד-2013 75 תק' מס' 3 תשנ"ו-1996 מיום 11
תק' מס' 3 תשס"ו-2006 מיום 14 רשות ערעור משפחה רמ"ש רשות ערעור על החלטה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה פטור 68

ה בפתח הבקשה לאישור התובענה הייצוגית יציין המבקש אם הוא פטור או חייב באגרה לפי תקנות אלה, ואם פטור יציין את מספר התקנה שמכוחה הוא פטור.

7
תקנות סדר הדין האזרחי
א ערעור תעסוקה יוגש לבית דין אזורי בארבעה עותקים לפי טופס 12, בצירוף ההחלטה שעליה הוא מוגש וכל יתר המסמכים הנוגעים לענין; עותק אחד של כתב הערעור בצירוף המסמכים כאמור יועבר למינהלת שירות התעסוקה
מחשבות
מה היה התהליך של רפורמת תקסד"א? צורף אדם כתובע שלא כדין או שלא לצורך, ונתבע העלה תביעה שכנגד, רשאי הנתבע לקיים את התביעה שכנגד כלפי שאר בעלי הדין, חוץ מאותו תובע, על אף הצירוף שלא כדין ועל אף כל הליך שבא בעקבותיו
תקנות בית משפט לענייני משפחה (סדרי דין),
נראה צורך לצרף בעל דין חדש או לשנות מעמדו של בעל דין — אם מן הטעמים האמורים ואם מחמת שאדם מעונין נתגלה אחרי תחילת המשפט — יכול שהצו על המשך המשפט בין בעלי הדין, הממשיכים או החדשים, יינתן על פי צד אחד שהגיש בקשה לבית המשפט או לרשם על יסוד הטענה שטובת ההנאה או החבות נשתנתה או נסבה או שאדם מעונין נתגלה כאמור
תביעה אחרת 1,708 1,715 4א א היה מספר המעונינים בתובענה אחת גדול, יכולים מקצתם — לבקשת תובע אם הם תובעים, או לבקשת תובע או נתבע אם הם נתבעים, וברשות בית המשפט או הרשם — לייצג באותה תובענה את כל המעונינים; לא ידעו המעונינים האחרים על דבר התובענה, יודיע להם בית המשפט או הרשם על הגשתה בהמצאה אישית, או במודעה פומבית אם ההמצאה האישית אינה מעשית מכל סיבה שתיראה לבית המשפט או לרשם, ככל שיורה בית המשפט או הרשם בכל מקרה ומקרה
א בית המשפט רשאי להזמין עד מטעמו אם הוא סבור שעדותו דרושה לצורך בירור המשפט בעל דין שהשיג צו המתיר תיקון ולא תיקן לפיו תוך המועד שנקבע לכך, לא יתירו לו לתקן לאחר תום המועד האמור אלא אם כן בית המשפט או הרשם האריך את המועד

תביעה לפי תקנה 5 6,761 6,841 2א.

3
תקנות בתי המשפט (אגרות),
תק' תשס"ט-2009 ד הסתיים הליך בגישור או הועבר להכרעה בבוררות, ולא חלה בעניין תקנת משנה ב , רשאי בית המשפט להורות כי ינוכה מהאגרה ששולמה, כערכה במועד התשלום, סכום כנקוב בפרטים 34 או 35 בתוספת, לפי העניין, כערכו במועד התשלום ותוחזר יתרת האגרה ששולמה, בתוספת הפרשי הצמדה על היתרה כאמור בתקנה 17
מחשבות
ניתנה רשות להתגונן, יראו את התצהיר לפי תקנה 205 ככתב הגנה שהוגש, זולת אם הורה בית המשפט או הרשם הוראה אחרת
תקנות סדר הדין האזרחי,
ערעור אחר או ערר 1,786 1,819 31