לפי החוק הוסמך , באישור , להתקשר עם זכיין פרטי לשם הקמה, ניהול והפעלה של בית סוהר חרף האמור, החליטה הממשלה פעם נוספת על כינונו של תקציב דו-שנתי, למעשה חמישי במספר, על דרך הוראת שעה נוספת; הוראת שעה זו היא מושא העתירה שלפנינו

כך, במובן זה שתקציב המדינה לשנים הללו יחד יאושר על ידי הכנסת כתקציב דו-שנתי, חלף ° --- סוף עמוד 2 --- °° ההוראה הקבועה בסעיף 3 א 2 לחוק יסוד: משק המדינה, אשר מחייבת אישור התקציב מדי שנה בנפרד, וכלשונה, "התקציב יהיה לשנה אחת ויביא את הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות".

3
הפרטת בתי הסוהר
תפקידו של מדור אקדמיה הוא לסייע לכם בלימודיכם במכללה ולדאוג לכל הצרכים האקדמיים שלכם, כדי להקל עליכם לסיים את התואר בהצלחה
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
עוד נטען, כי השינוי שנערך במנגנון התקציב הדו-שנתי בענייננו — הוספת "מנגנון התכנסות" עליו עמדנו מעלה — אין בו כדי לשנות מהותית מן התקציב הדו-שנתי של השנים החולפות; יתרה מכך, נטען כי ניכר מן הדיונים בכנסת, שתכליתו של מנגנון זה היתה לייצר מראית עין של "פיילוט" באופן שיכשיר את הצורך בהוראת השעה הנוספת בפני בית המשפט
אקדמיה
עם זאת, הוא כלל לא נדרש לבחינת עמידתו של החוק בתנאי פסקת ההגבלה, משום שלשיטתו, אין מקום להפעיל ביקורת שיפוטית בנקודת הזמן בה נמצא המהלך, אלא רק לאחר שיוחל ביישומו של החוק
היא הדגישה כי בית המשפט אינו נוקט עמדה באשר להסדר החלופי הרצוי, אך ציינה כי "העותרים לא חלקו על הבסיס החוקתי להעברתם של תפקידים לוגיסטיים בבית הסוהר כגון שירותי מזון, בינוי וכביסה לידי תאגידים פרטיים, וקביעותינו בפסק דין זה אינן שוללות אפשרות זו" כך, מן הטעם כי המאטריה בה עוסק התיקון — תקציב המדינה --- סוף עמוד 4 --- — היא חוקתית באופיה, ובעיקר בנימוק כי באותה עת מדובר היה ב"ניסוי", שבעקבותיו עתיד היה משרד האוצר לגבש המלצה היש לעבור למתכונת קבע של תקציב דו-שנתי
הסטודנטים המתנדבים לתפקיד נציג וועד הכיתה מקבלים ליווי צמוד של רכזי מדור אקדמיה ולהוקרה מאגודת הסטודנטים אחד האירועים הבולטים במהלך הכנס הייתה פנייתו של הסטודנט זיו כהן מנהל עסקים שנה ג' לח"כ ברוורמן שהינו יו"ר ועדת הכלכלה בכנסת

זאת, בחינת אם אין תקציב — אין ממשל מתפקד; לנעשה במדינות העולם השונות ראו סקירה מקיפה של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי OECD —Budgeting Practices and Procedures in OECD Countries 2014.

המרכז האקדמי למשפט ועסקים
מבקר המדינה מצא, כי "נמצאו ליקויים רבים בהכנת התחזית לשנים 2011 ו-2012 ובגיבושה, שייתכן שתרמו לחלק מהסטיה בפועל מהתחזית ולהגדלת הגירעון מעבר למתוכנן" מבקר המדינה דו"ח ביקורת — משרד האוצר, הכנת תקציב 2012-2011 ועמידה ביעדי הגירעון התשע"ד-2014 46
הפרטת בתי הסוהר
הפקולטה למנהל עסקים אירחה בתאריך 15
המרכז האקדמי למשפט ולעסקים
הוא היה הראשון שפיתח תיאורטית את דיני המכרזים בישראל, וספריו הם מהמצוטטים ביותר על ידי בית המשפט העליון בישראל
המרכז האקדמי מברך את פרופ' עומר דקל על קבלת דרגת פרופסור חבר ביולי 2006 דחה בג"ץ את בקשת העותרים להוציא המורה למדינה לעכב את הליכי בניית בית הסוהר
מעל הכל, ברק היה אדם מחויב, איכותי, ועוזר לזולת יש לאפשר את הפעלת בית הסוהר, ולבחון האם קיימת פגיעה בפועל בזכויותיהם של האסירים

בסופו של דבר קבעה ביניש כי הסעד היחיד במקרה זה הוא הכרזה על בטלותו המיידית של תיקון 28 לפקודת בתי הסוהר.

בגץ 8260/16 המרכז האקדמי למשפט ולעסקים נ' כנסת ישראל · פסקי דין · אפיק ושות׳
הוא קבע כי יהיה זה מרחיק לכת לצקת ל הקובע כי "הממשלה היא של המדינה" הסדרים מוסדיים רחבי היקף, המקיימים תשתית לקיומה של החברה המדינית, ומשקפים ערכים חוקתיים מוגנים
המרכז האקדמי למשפט ועסקים
כך נחקק חוק יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 ו-2010 הוראות מיוחדות הוראת שעה להלן התיקון הראשון , אשר בסעיף 1 א 1 לו נקבע, כי התקציב לאותן שנים יהא דו-שנתי; דהיינו, כי הוצאות הממשלה הצפויות והמתוכננות, ייקבעו מראש לתקופה בת שנתיים, והתקציב כולו יובא לאישורה של הכנסת פעם אחת בלבד
אקדמיה
יושב ראש של הכנסת, , שהיה היחיד מבין חברי ועדת הפנים שהצביע נגד החוק בשנת 2004, בירך אף הוא על החלטת בג"ץ, אף שהביע צער על כך שבוטל חוק של הכנסת