il is a participant in the Amazon EU Associates Programme, an affiliate advertising programme designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to Amazon

.

9
כלים לגינון KRAUSS דגם HD
שואב עלים חשמלי לדשא סינטטי, 3 ב
ניקוי דשא סינטטי

.

17
ניקוי דשא סינטטי
ùåàá òìéí ìãùà ñéðèèé IKRA ãâí: FLS1800
שואב עלים לדשא סינטטי

.

23
שואב עלים חשמלי לדשא סינטטי HD7320 Krauss
ùåàá òìéí ìãùà ñéðèèé IKRA ãâí: FLS1800
שואב עלים חשמלי לדשא סינטטי, 3 ב