התוכנה בודקת את סביבת העבודה המוגדרת במחשבך ואת ההגדרות הבסיסיות הנדרשות לשימוש בכרטיס נוסיף ונציין, כי לשכת רואי חשבון בישראל העבירה לרשות המסים ריכוז של בעיות שעלו מהשטח בימים הראשונים לעבודה עם מערכת המענקים לעצמאים
בנוסף, נקבעה הוראה ביחס לתשלום מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מאי 2020 בגדרן של התקנות נקבע, כי שבמהלך התקופה שמיום 1

מענק הסתגלות מיוחד בעד חודש מרץ 2020 ישולם למי שמועד הפסקת עבודתו חל בתקופה שמיום 1.

מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
מענק בגין חודש מאי 2020 ביום 24
רשות המיסים
שונות מענק הסיוע לשכיר בעל שליטה לא ייחשב להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות הבטחת תשלום , התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, אך הוא ייחשב להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה
רשות המיסים
המונח "שכיר בעל שליטה" מוגדר כיחיד שמתקיימים לגביו שני התנאים המצטברים הבאים: -1- במהלך התקופה שמיום 1
את התביעה למענק ולתוספת לעסק קטן יש להגיש למנהל רשות המסים בתוך 70 ימים מיום 3 מענק סיוע לעצמאים פעימה שנייה הפעימה הראשונה במבזק מיום 2
לצורך סיוע בפתרון בעיה בכרטיס ההזדהות שלך, עליך לאשר הורדת תוכנת בדיקה

ואילו המונח "ניכויים" מוגדר כמשמעותם בהגדרת המונח "הכנסה מעסק או ממשלח יד" שבסעיף 1 לחוק, דהיינו למעט הניכויים שלהלן: ניכוי לפי סעיפים 17 5א , 20א א 1 ב , 47 ו-47א לפקודה; ניכוי שהותר לפי סעיף 32 14 ב לפקודה; ניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה ניכויים מהכנסות משקיעים בסרט בישראל , התש"ן-1990; וניכוי שהותר לפי תקנות מס הכנסה כללים לחישוב המס בשל החזקה ומכירה של יחידות השתתפות בשותפות לחיפושי נפט , התשמ"ט-1988.

22
רשות המיסים
שונות המענק והתוספת לעסק קטן לא ייחשבו להכנסה לעניין תשלומי חובה או היטלים אחרים לפי כל דין, החוק הביטוח הלאומי, חוק הבטחת הכנסה, חוק המזונות הבטחת תשלום , התשמ"א-1980, חוק ביטוח בריאות ממלכתי וחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992, אך הם ייחשבו להכנסה לעניין פקודת מס הכנסה
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
התביעה תכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העצמאי בתנאים לקבלת המענק והתוספת כאמור
רשות המיסים
את התביעה למענק יש להגיש למנהל רשות המסים בתוך 70 ימים מיום 3
מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה מענק בגין החודשים מרץ ואפריל 2020 ביום 27 במסגרת התיקון הוארכה התקופה הקובעת עד ליום 31

.

18
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)
רשות המיסים
מענק סיוע לעצמאים (פעימה שנייה)